Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de therapeut en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.

 

 

Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij hiervan zo spoedig mogelijk bericht te doen.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, of via de e-mail te worden gedaan.

 

 

Tarieven

Voor huisbezoeken buiten Lichtenvoorde bestaat een toeslag van €0,19 per km gemeten vanaf Edisonstraat 3A te Lichtenvoorde.

 

 

Beëindiging behandeling

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de therapeut 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De therapeut kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de therapeut niet tot de gewenste resultaten leidt. De therapeut stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de therapeut een dergelijke situatie voorziet.

 

 

Betaling

Het is niet mogelijk om de kosten te declareren bij de zorgverzekeraar.

U krijgt de factuur via de e-mail opgestuurd. U dient direct bij levering van de dienst(en) of met een betalingstermijn van 14 dagen te betalen.

 

 

 Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn wordt er een eerste herinnering van de factuur naar u gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen. Verstrekt dit betalingstermijn dan wordt een tweede betalingsherinnering gestuurd met een betalingstermijn van 10 dagen. Verstrekt dit termijn wordt de laatste herinnering gestuurd. Indien deze betaling uitblijft wordt er een incassobureau ingeschakeld.

 

 

Incasso

De therapeut in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met €10,00.

 

 

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de therapeut bindend.

 

 

Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.

 

 

Klachten

OrthoFysiek doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de therapeut. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij de GAT geschillen commissie, via de website, www.gatgeschillen.nl.

 

 

Contactgegevens

OrthoFysiek

(06) 22 60 38 41

www.orthofysiek.nl

info@orthofysiek.nl

 

unsplash